Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus ajalle 17.3.2006-24.3.2007

Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 16.3.2006 pidetyssä vuosikokouksessa hallituksen: puheenjohtaja Kati Hakkarainen, varapuheenjohtaja Timo Kuusi, sihteeri Annikki Savolainen sekä hallituksen muut jäsenet: Pirkko Heasman, Seppo Heinonen, Eeva-Liisa Hietala, Doris Holmberg-Marttila, Pekka Kääpä, Marjukka Mäkelä, Matti Pietikäinen, Hannu Rajaniemi, Peter Sweins, Raija Tuononen, Juha Pekka Turunen, Paula Vainiomäki, Heli Vinkka-Puhakka.

Hallituksen toiminta

Hallitus on pitänyt toimikaudella kuusi kokousta, joista kolme on ollut puhelinkokouksia. Hallitus sai vuoden 2006 vuosikokoukselta valtuudet esittää Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle Lääkärikouluttajan / Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden perustamista. Hallitus tuotti esityksen Lääkärikouluttajan / Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydeksi ja lähetti sen Lääkäriliiton koulutusvaliokuntaan. Lääkäriliiton koulutusvaliokunta käsitteli ehdotusta, piti ehdotettua erityispätevyyttä tarpeellisena, mutta esitti, että erityispätevyys kirjoitettaisiin lääkärikouluttajan erityispätevyyttä koskevaksi, koska Lääkäriliiton koulutusvaliokunta myöntää ainoastaan lääkärien erityispätevyyksiä. Lääkäriliiton koulutusvaliokunta pyysi ensimmäisessä vaiheessa erityispätevyysehdotuksesta lausuntoa Lääkäriseura Duodecimin koulutusvaliokunnalta ja Lääkäriliiton valtionsektorin valiokunnalta. Molemmat lausunnonantajat pitivät Lääkärikouluttajan erityispätevyyttä kannatettavana ja esittivät korjauksia ja täsmennyksiä ehdotukseen.

LKY:n hallitus päätti palautteen perusteella jatkaa erityispätevyysehdotuksen valmistelua Lääkärikouluttajan erityispätevyytenä. Myöhemmin laaditaan erikseen Hammaslääkärikouluttajan erityispätevyysehdotus hammaslääkäriliiton koulutusvaliokunnan käsiteltäväksi.

Hallitus muutti Lääkärikouluttajan erityispätevyysehdotusta Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan, Lääkäriseura Duodecimin koulutusvaliokunnan ja Lääkäriliiton valtionsektorin valiokunnan tekemien korjausehdotusten mukaisesti ja lähetti uudistetun ehdotuksen Lääkärikouluttajan erityispätevyydeksi Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle 27.11.2006. Lääkäriliiton koulutusvaliokunta on lähettänyt erityispätevyysehdotuksen lausuntokierrokselle. Lausuntoja odotetaan koulutusvaliokunnan huhtikuun 2007 kokoukseen mennessä.

LKY:n vuosikokous valtuutti hallituksen valmistelemaan yhdistyksen sääntöjen uusimista (liite 1). Hallitus on käsitellyt sääntöjä kokouksissaan ja pyysi Lääkäriliiton hallintopäällikkö Jaana Heinosta tammikuussa 2007 tarkistamaan ehdotetut muutokset yhdistyksen sääntöihin ottaen erityisesti huomioon yhdistyslainsäädännön vaatimukset. Hallitus viimeisteli sääntömuutosehdotuksen hallintopäällikkö Heinosen lausunnon perusteella (liite 2).

Hallitus anoi LKY:lle Lääkäriseura Duodecimin jäsenyyttä ja LKY hyväksyttiin Lääkäriseura Duodecimin jäseneksi 15.12.2006 valtuuskunnan kokouksessa. Hallitus sai vuoden 2006 vuosikokouksessa valtuudet hoitaa yhdistyksen jäsenyyden uudistamisen Association for Medical Education in Europe (AMEE) yhdistykseen, mikäli varat sen sallivat. Hallitus joutui toteamaan, että yhdistyksellä ei ole kuluvana kautena ollut varoja AMEE:n jäsenmaksuun.

Portfolio on keskeinen oppimis- ja arviointityökalu lääkärien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Lääkärikouluttajan erityispätevyysehdotuksessa esitetään arvioinnin perusteeksi portfoliotyöskentelyä. Hallitus on asettanut yhdistyksen koulutuksissa painopisteen portfoliokoulutukseen. LKY järjesti Lääkäripäivillä Helsingissä tammikuussa 2007 koulutuksen ”Osaatko tehdä portfolion, lääkäri?”. LKY järjestää yhteistyössä Lääkäriseura Duodecimin kanssa 28.3. portfoliotyöskentelyä käsittelevän työpajan, jossa aiheena on portfolion laatiminen Lääkärikouluttajan erityispätevyyskoulutukseen.