Lääkärikouluttajan erityispätevyyden säännöt ja viralliset hakuohjeet

Säännöt

12.9.2007
LKY                                        
Lääketieteen koulutuksen yhdistys

1. Tausta ja perustelut

Lääketieteen asiantuntijat vastaavat lääkärien perusopetuksesta lääketieteellisissä tiedekunnissa ja yliopistollisissa keskussairaaloissa. Yliopiston opetusvirassa toimivien pedagogisia valmiuksia on kohennettu tiedekunnissa viime vuosina. Koska lääketieteellisten tiedekuntien perusopetusta hajautetaan enenevästi opetusterveyskeskuksiin ja yliopistollisten keskussairaaloiden ulkopuolelle, pedagogisen koulutuksen tarve ulottuu tiedekuntien ulkopuolelle.

Lähes kaikki perus- ja erikoissairaanhoidon lääkärit toimivat jossain uransa vaiheessa kouluttajina. Lääkärien perusterveydenhuollon lisäkoulutus suoritetaan suurelta osin avoterveydenhuollossa, missä toimipisteisiin on nimetty kouluttajat.

Asetukset erikoislääkäritutkinnosta edellyttävät, että erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseksi huomattava osa koulutuksesta on suoritettava yliopistollisen sairaalan ulkopuolella muissa sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevat työntekijän ja työnantajan velvollisuuksia koskevat säädökset on lisätty kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin vuoden 2002 alussa. Laki edellyttää täydennyskoulutusta ja lisää lääkäreiden velvollisuutta toimia työyhteisönsä kaikkien ammattiryhmien kouluttajana. Lääkärien täydennyskoulutus kuuluu kaikille lääkäreille ja työpaikoille koko ammatillisen uran ajan kuten Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto toteaa suosituksessaan.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti toimiessaan lääkäri on myös potilaan ohjaaja/opastaja ja tarvitsee tässä tehtävässä onnistuakseen pedagogisia taitoja.

Lääkärillä tulee olla alaltaan laajat tiedot ja taidot. Lääketieteellisen tiedon nopea lisääntyminen ja muuttuminen vaativat erityisen hyviä oppimisvalmiuksia. Lääkärikouluttajien tulee hallita laajalti profession eettisiä ja humanistisia elementtejä, hyvä lääkärikouluttaja toimii siten esimerkkinä ja opettajana kollegoilleen. 
Lääkärikouluttajaksi on perinteisesti kehitytty ammatillisen osaamisen kertymisen kautta. Lääketieteen asioiden opettamisessa tarpeellisen nykyaikaisen pedagogiikan ja aikuisoppimisen didaktiikan hallinta ovat tärkeä osa lääkärikouluttajan ammattiosaamista. Vaatimukset entistä monipuolisempien ja pätevämpien lääkärien kouluttamiseksi lisääntyvät ja sen vuoksi tarvitaan voimakasta panostusta kouluttajina toimivien lääkärien ammattitaidon kehittämiseen. Lääkärikouluttajan erityispätevyys tarjoaa lääkäreille jäsennellyn, nykyaikaisen tavan kehittää osaamistaan koulutus- ja kehittämistehtävissä.

2. Tavoitteet

Erityispätevyyden suorittaneen tulee:

 • olla perehtynyt lääkärien koulutuksessa tarvittavaan pedagogiikkaan ja koulutusjärjestelmien keskeisiin osiin
 • omata valmiudet kehittyä opettajan, ohjaajan ja toiminnan kehittäjän taidoissa
 • olla perehtynyt lääkärien koulutustarpeisiin
 • omata valmiudet suunnitella ja toteuttaa koulutusta, jolla on vaikutusta käytännön toimintaan
 • hallita didaktisia menetelmiä ja taitoja erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa
 • hallita arviointi- ja palautemenetelmiä
 • hallita laatutyön menetelmiä ja kehittää oman työn arviointia sekä mahdollisuuksien mukaan tehdä koulutukseen liittyvää tutkimusta.
 • olla hyvä ammatillinen esikuva

3. Ohjelman sisältö

3.1 Pohjakoulutus

 • Suomessa laillistettu lääkäri
 • Pääsääntöisesti edellytetään erikoislääkärin pätevyyttä. Erityispätevyys voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös hakijalle, jolla ei ole erikoislääkärin pätevyyttä, mutta joka muuten täyttää erityispätevyyden edellytykset. Poikkeuksena voi olla esim. opetusala, jolla ei ole erikoislääkäritutkintoa (tietyt teoreettiset alat).

3.2 Käytännön palvelu

Käytännön palvelussa erityispätevyyden tavoitteiden tulee täyttyä monipuolisesti.

Erityispätevyyteen vaaditaan käytännön palvelua vähintään kaksi vuotta tai vähintään neljä vuotta. Käytännön palveluksi hyväksytään

 • toimiminen päätoimisessa opettaja-, kouluttaja- tai ohjaajatehtävässä kaksi vuotta tai
 • toimiminen perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta järjestävien tahojen päätoimisena koulutuksen kehittäjänä kaksi vuotta tai
 • toimiminen neljän vuoden ajan sellaisissa opettaja- tai kouluttajatehtävissä, joihin kuuluu vähintään yksi päivä viikossa strukturoitua lääkärien kouluttamista

Käytännön palvelu voi muodostua edellä mainittujen palveluaikojen yhdistelmistä. Käytännön palvelusta voi korvata enintään kolme kuukautta päätoimista palvelua toimimalla jatko- ja täydennyskoulutusta järjestävien tahojen luottamustehtävissä (esim. koulutusvaliokuntien puheenjohtajat, sihteerit ja koulutuskoordinaattorit).

3.3 Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

 • Pedagogista koulutusta 80 tuntia ja valinnaista koulutusta 35 tuntia.
 • Hyväksytään lääketieteellisten tiedekuntien antama tai hyväksymä yliopistojen tai lääketieteellisten tiedekuntien pedagoginen koulutus, lääketieteellisen pedagogiikan ja ohjaajakoulutuksen (PTL) kursseja
 • Muista suomalaisista tai kansainvälisistä koulutuksista erityispätevyystoimikunta vahvistaa hyväksyttävät koulutukset
 • Näiden lisäksi osallistuttava vähintään kaksipäiväiseen suomalaiseen tai kansainväliseen lääketieteen koulutusta käsittelevään kongressiin tai seminaariin

3.4  Arviointi

 • Erityispätevyyden arviointi tapahtuu opetusportfolion avulla, jonka muodon määrittää erityispätevyystoimikunta
 • Erityispätevyyttä haetaan kirjoittamalla Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavan opetusportfoliomallin mukainen laaja kuvaus omasta opetus- ja koulutustoiminnasta
 • Laajassa opetusportfoliossa erityispätevyyden hakija
  • kuvaa pohjakoulutuksensa,
  • käytännön palvelunsa,
  • hankkimansa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja
  • kehittämänsä opetusaineistot kuten oppikirjat, verkkoaineistot tms..
  • analysoi omaa käsitystään oppimisesta ja roolistaan opettajana ja/tai kouluttajana.
  • kokoaa nähtäväksi opiskelijoiden palautteita ja
  • kollegojen esittämiä vertaisarvioita ja kuvaa, miten nämä palautteet ovat vaikuttaneet hänen toimintansa opettajana/kouluttajana
  • kuvaa miten on kehittänyt opetusta ja /tai koulutusta
  • selostaa, miten aikoo tulevaisuudessa jatkaa opetuksen / koulutuksen kehittämistä
 • Erityispätevyys voidaan myöntää suoraan tämän portfolion perusteella, mikäli erityispätevyyden edellytykset katsotaan täytetyiksi.
 • Jos erityispätevyystoimikunta toteaa, että hakijan koulutusta tai kokemusta on syytä täydentää, hakija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän esittää millä tavoin hän voi saavuttaa riittävät tiedot ja taidot.
 • Portfolion hyväksyvät erityispätevyystoimikunnan valitsemat tarkastajat
 • Lääketieteen koulutuksen yhdistys perii maksun portfolion tarkastamisesta

3.5 Suositeltava kirjallisuus

 • Medical Education tai Medical Teacher, kolme viimeisintä vuosikertaa
 • British Medical Journal, kolme viimeisintä vuosikertaa koulutusta ja koulutuksen kehittämistä koskevin osin
 • John A Dent, Ronald M. Harden: A Practical Guide for Medical Teachers, Elsevier 2005.
 • Lindblom-Ylänne S ja Nevgi A. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja, WSOY, soveltuvin osin
 • Suomen Lääkärilehti ja Aikakauskirja Duodecim, kolme viimeisintä vuosikertaa koulutusta ja koulutuksen kehittämistä koskevin osin
 • The Journal of Continuing Education in the Health Professions, kolme viimeisintä vuosikertaa

4. Koulutuspaikat

 • Erityispätevyysohjelmaan ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä koulutussuunnitelma, josta käyvät ilmi työtehtävät. Erityispätevyystoimikunta laatii ohjeet pätevöityjän ohjaamisesta. Portfolio- työskentelyyn liittyy vertaistyöskentely, jossa tukeudutaan em. toimikuntaan.

5. Ohjelman vastuutaho ja erityispätevyysasioiden käsittely yhdistyksessä

 • Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen erityispätevyystoimikunta, jonka Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen hallitus valitsee 3 vuodeksi kerrallaan, kokoonpano 5-8 henkilöä edustaen monipuolisesti lääkärikoulutuksen eri tahoja.

6. Erityispätevyyden myöntäminen ja hakeminen liiton jäsenille

 • Lääkäriliiton käytännön mukaan

7. Siirtymäaika

 • Erityispätevyyden voimaan tulon jälkeen (16.10.2007) on kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa mahdollista hakea erityspätevyyttä takautuvien periaatteiden mukaan.
 • Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään hakijan opetus- ja koulutustoimintaa kuvaava portfolio.

8. Lausunnot erityispätevyydestä

 • Duodecimin  koulutusvaliokunta, NLY, Suomen Medisiinariliitto (SML), Yleislääketieteen Yhdistys, SELY, Rohto, tiedekunnat, Suomen yleislääkärit

Lääkärikouluttajan erityispätevyyden hakuohjeet 17.10.2010 alkaen


Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja myöntää erityispätevyyden Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) erityispätevyystoimikunnan esityksestä.

 • Kun hakija harkitsee hakeutumista pätevyysohjelmaan, Hakija itse valitsee LKY nettisivuilla olevasta listasta mentorinsa tai pyytää nimiä muista mentoreista erityispätevyystoimikunnan sihteeriltä. Sen jälkeen hän on yhteydessä mentoriin. Yhdeydenpidon tavasta päättävät hakija ja mentori yhdessä. 
 • Lääkärikouluttajan erityispätevyysohjelmaan haetaan täyttämällä lomakkeet ”Ilmoittautuminen erityispätevyysohjelmaan” ja ”Lääkärikouluttajan opetusportfolio”, josta täytetään pohjakoulutus ja siihen mennessä suoritetut käytännön palvelut ja teoreettiset koulutukset. 
  • Lomakkeet saa ladattua Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen verkkosivuilta. Tässä yhteydessä hakija tekee mentorin kanssa suunnitelman puuttuvista palveluista ja koulutuksista. Ilmoittautumislomake lähetetään postitse hakijan ja mentorin allekirjoituksin varustettuna lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. 
  • Opetusportfolio lähetetään vain sähköisesti LKY:n erityispätevyystoimikunnalle  sähköpostiosoite lky.erityispatevyys@gmail.com.
 • Kun hakija on tehnyt pätevöitymiseen vaaditut käytännön palvelut ja teoreettiset kurssimuotoiset koulutukset, täyttää hän loput osiot opetusportfoliosta mentorin ohjauksessa.
 • Erityispätevyyden arviointi tapahtuu ainoastaan opetusportfolion avulla, erillistä kuulustelua ei järjestetä. 
 • Portfolion tulee mahtua rajalliseen kirjoitustilaan (5 sivua). Toimikunta ei käsittele sähköisen portfolion lisäksi muita asiapapereita. Portfoliotekstin kirjoittamisessa ja muokkaamisessa suosittelemme hakijalle tutun tekstinkäsittelyohjelman käyttöä siten, että hakija kirjoittaa ja muokkaa tekstiä ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja siirtää valmiin tekstin sähköiseen portfolioon. Tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että siirretty teksti on mahtunut annettuun, rajalliseen tilaan. Valmis portfolio lähetetään sähköisesti erityispätevyystoimikunnan sihteerille.
 • Hakijan tulee maksaa 60 €:n suuruinen portfolion tarkastusmaksu LKY:n tilille Nordea FI44 1745 3000 0633 80 (viitenumero 3573) ennen portfolion tarkastusta. Toimikunta ryhtyy tarkastamaan portfoliota vasta maksusuorituksen tultua perille.
 • Erityispätevyystoimikunnan nimeämät kaksi tarkastajaa tarkastavat portfolion ja vaatimusten täyttyessä esittävät sen hyväksymistä muulle toimikunnalle. Hakemuksia tarkastetaan ja käsitellään periodeittain, ei jatkuvalla periaatteella. Toimikunta jakaa kaikki edellisen kokouksen jälkeen tulleet uudet hakemukset ja käsittelee ne kokonaisuudessaan seuraavassa kokouksessa. Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Suomen Lääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. Tieto lähetetään sähköpostitse myös hakijalle. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Lääkäriliiton jäsenyyttä.
 • Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisäselvityksiä. Jos portfolio ei täytä erityispätevyyden vaatimuksia, toimikunta pyytää lisäselvityksiä. Tarkemmat tiedot erityispätevyysohjelman vaatimuksista (säännöt yllä)  ja portfolion täyttöohjeista (linkki sivupalkissa).  

Erityispätevyystoimikunta lähettää tiedon portfolion hyväksymisestä Suomen Lääkäriliittoon ja esittää erityispätevyyden myöntämistä. 

Erityispätevyystoimikunta lähettää  sähköpostitse tiedon hyväksymisestä myös hakijalle. 

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Suomen Lääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60e maksun ja lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

 • Näihin liittyvät mahdolliset tiedustelut Ulla Anttila, Suomen Lääkäriliitto, PL 49, 00501 Helsinki, ulla.anttila@laakariliitto.fi