Säännöt

Lääketieteen koulutuksen yhdistys r.y.:n säännöt

28.03.2007

1 §

Yhdistyksen nimi on Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland rf. Yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä  Association for Medical Education in Finland  ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on lääkärien ja hammaslääkärien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen, siihen kohdistuvan tutkimus-, opetus- ja tiedotustoiminnan sekä alan koulutusyksiköiden keskinäisen koulutukseen liittyvän yhteistyön edistäminen. Yhdistys panostaa kaikkien kouluttajina toimivien ammattitaidon kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, tekee esityksiä, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ylläpitää yhteyksiä yliopistoihin ja korkeakouluihin, terveydenhuollon ja opetuksen alojen viranomaisiin, terveydenhuoltoalan tieteellisiin ja ammatillisiin järjestöihin ja alan kansainvälisiin yhdistyksiin sekä ryhtyy muihinkin vastaaviin alan koulutuksen edistämistä tarkoittaviin toimiin.

3 §

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan varsinaisiksi jäseniksi hyväksyä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutuksen alalla toimivia tai opiskelevia. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä voidaan kunniajäseneksi kutsua erityisen ansioitunut lääketieteen koulutuksen piirissä toiminut henkilö. 

Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa vuosikokouksessa eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen.   

4 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta ja kannatusjäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrää vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ja eläkeläiset ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

5 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen 2 viikkoa  eräpäivästä voi hallitus katsoa eronneeksi.  

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen päämäärien vastaisesti, laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvat velvollisuudet tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja, sihteeri ja neljä - kuusi muuta jäsentä.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuorovuosina on erovuorossa puolet. Hallituksen jäseneksi voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kahden vuoden kaudeksi. Hallitus voi asettaa myös erillisiä valiokuntia.

Kun näiden sääntöjen mukaan valittu ensimmäinen hallitus on toiminut  vuoden, valitaan erovuorossa olevat viisi jäsentä arvalla. 

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


8 §

Hallituksen tehtävänä on

  1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
  2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
  3. hoitaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta ja hyvissä ajoin annetaan tilintarkastajille,
  4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena.

9 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Vuosikokouksiin on sallittua osallistua myös etäyhteyksillä.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.
  
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava yhdistyksen jäsenille  sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan  sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 §

Vuosikokouksessa

  1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
  2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi,
  4. määrätään jäsenmaksun suuruus,
  5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet,
  6. valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri sekä muut jäsenet.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

12 §

Yhdistyksen tilikauden ylijäämää ja lahjoituksia voidaan kerätä tätä tarkoitusta varten muodostettuun vapaaseen rahastoon. Rahaston käytöstä ja sen lopettamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Rahaston varoja voidaan myöntää stipendeinä tai avustuksina hakemuksesta yhdistyksen jäsenille pedagogista tutkimusta tai kouluttautumista varten.

13 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja lisäksi yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyssä tiedotuksessa.

14 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, jaetaan sen jäljelle jääneet varat ja Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n ja Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkarförbund ry:n kesken suhteessa niiden jäsenmäärään käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen.